മലയാളി ഡോട്ട് കോം

മലയാളി ഓൺലൈൻ | malayaali.com

Monday, November 26, 2018

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളിലായി പത്തപ്പിരിയം റഷീദ് സഖാഫിയുടെ  ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് വയറലായി സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ പാറിപ്പറന്നിരുന്നുവല്ലോ. അബദ്ധത്...