മലയാളി ഡോട്ട് കോം

മലയാളി ഓൺലൈൻ | malayaali.com

Thursday, November 29, 2018

Wednesday, November 28, 2018

സാധാരണാഗതിയിൽ സംഘടനാ സർക്കുലറുകൾ വായിക്കാനും ചർച്ചചെയ്യാനും മീറ്റിംഗുകൾ വിളിക്കാറുണ്ട്. പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട സംഘടനാ പ്രവർത്തന കാലത്തൊന്നു...

Monday, November 26, 2018

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളിലായി പത്തപ്പിരിയം റഷീദ് സഖാഫിയുടെ  ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് വയറലായി സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ പാറിപ്പറന്നിരുന്നുവല്ലോ. അബദ്ധത്...