മലയാളി ഡോട്ട് കോം

മലയാളി ഓൺലൈൻ | malayaali.com

Wednesday, March 20, 2019

മൂന്നു തരം കൊലപാതകങ്ങളാണ് സമകാലത്ത് നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയക്കൊലപാതകങ്ങള് ‍ , അന്ധവിശ്വാസ കൊലപാതകങ്ങള് ‍ , ഗുണ്ടാവിളയാട്ട...