മലയാളി ഡോട്ട് കോം

മലയാളി ഓൺലൈൻ | malayaali.com

Sunday, October 29, 2017

ഭാഷ ആശയവിനിമയത്തിനുള്ളതാണ്. ഒരു വാക്ക് എഴുതുന്നത് ഏതൊരു ഭാഷയിലായാലും എഴുതപ്പെടുന്ന ഭാഷവശമില്ലാത്തവർക്ക് എന്താണെഴുതിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ...