മലയാളി ഡോട്ട് കോം

മലയാളി ഓൺലൈൻ | malayaali.com

Wednesday, March 20, 2019

മൂന്നു തരം കൊലപാതകങ്ങളാണ് സമകാലത്ത് നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയക്കൊലപാതകങ്ങള് ‍ , അന്ധവിശ്വാസ കൊലപാതകങ്ങള് ‍ , ഗുണ്ടാവിളയാട്ട...

Wednesday, January 2, 2019

പ്രിയമുള്ളവരെ, അതിസങ്കീർണമായ ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ മതേതര-സ്വൈരവിഹാരങ്ങൾക്...
ശബരിമല സ്ത്രീദർശനത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ വിലങ്ങുതടിയായി നിൽക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, അവരെ മുഴുവൻ വനിതാമതിൽ കെട്ട...