മലയാളി ഡോട്ട് കോം

മലയാളി ഓൺലൈൻ | malayaali.com

Sunday, October 6, 2019

ദ്വീപിൽ ഇനിയെങ്ങനെ നേരം വെളുക്കും?! പണ്ടുപണ്ടൊരു കൊച്ചു ദ്വീപിൽ കുറച്ചാളുകൾ താമസിച്ചിരുന്നു. അതിലൊരു വീട്ടിൽ ഒരു ചേട്ടൻ ഒറ്റയ്ക്ക് താ...

Wednesday, March 20, 2019

Monday, January 14, 2019

Wednesday, January 2, 2019

പ്രിയമുള്ളവരെ, അതിസങ്കീർണമായ ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ മതേതര-സ്വൈരവിഹാരങ്ങൾക്...
ശബരിമല സ്ത്രീദർശനത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ വിലങ്ങുതടിയായി നിൽക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, അവരെ മുഴുവൻ വനിതാമതിൽ കെട്ട...