മലയാളി ഡോട്ട് കോം

മലയാളി ഓൺലൈൻ | malayaali.com

Sunday, December 14, 2014

ചതി

Sunday, December 14, 2014
തുടപിളർക്കുന്ന ചതിപഠിച്ചു ഞാൻ കരുത്തനാണെന്നു വരുത്തിത്തീർക്കുവാൻ! മുറിച്ചുരികതൻ ചതി പ്പഠിച്ചു ഞാൻ കൊതിച്ച ജീവിതം വിതച്ചെടുക്കുവാൻ! പടക്...