മലയാളി ഡോട്ട് കോം

മലയാളി ഓൺലൈൻ | malayaali.com

Monday, December 4, 2017

കോൺഗ്രസുകാർ അവരുടെ പ്രസിഡന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ വിറളിപൂണ്ട് നടക്കുകയാണ് സംഘപരിവാരങ്ങൾ! രാഹുലിന് എന്തുയോഗ്യതയാണു പാർട്ടിപ്രസിഡന്റ് ...

Sunday, October 29, 2017

ഭാഷ ആശയവിനിമയത്തിനുള്ളതാണ്. ഒരു വാക്ക് എഴുതുന്നത് ഏതൊരു ഭാഷയിലായാലും എഴുതപ്പെടുന്ന ഭാഷവശമില്ലാത്തവർക്ക് എന്താണെഴുതിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ...