മലയാളി ഡോട്ട് കോം

മലയാളി ഓൺലൈൻ | malayaali.com

Tuesday, June 30, 2015

അപരന്റെ വിശപ്പിനെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് തൊട്ടറിയുന്ന ദൈവീക രഹസ്യത്തിന്റെ നാമമത്രെ റമദാന്‍. ദൈവീക മതത്തിന്റെ  പഞ്ചസ്തംഭങ്ങളില്‍ ഒന്നായി എണ്ണുന്ന വ്...

Saturday, June 13, 2015