മലയാളി ഡോട്ട് കോം

മലയാളി ഓൺലൈൻ | malayaali.com

Monday, December 4, 2017

കോൺഗ്രസുകാർ അവരുടെ പ്രസിഡന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ വിറളിപൂണ്ട് നടക്കുകയാണ് സംഘപരിവാരങ്ങൾ! രാഹുലിന് എന്തുയോഗ്യതയാണു പാർട്ടിപ്രസിഡന്റ് ...