മലയാളി ഡോട്ട് കോം

മലയാളി ഓൺലൈൻ | malayaali.com

Friday, November 30, 2007

നിറം നേര്‍ത്ത ഇടര്‍ച്ചയില്‍ പെയ്യുന്ന സ്നേഹമഴയ്ക്ക് ആര്‍ദ്രതയുടെ നിറം. എണ്ണിവെക്കപ്പെടാത്ത കിനാവുകള്‍ക്കും മനസ്സിന്റെ ചോര്‍ച്ചയില്‍ നനഞ്ഞുകു...