മലയാളി ഡോട്ട് കോം

മലയാളി ഓൺലൈൻ | malayaali.com

Thursday, May 29, 2008

ഇ പ്പോഴത്തെ ചൂടുവാര്‍ത്ത ഭക്തിനാട്യത്തിന്റെ ഉത്തരാധുനിക വേഷപ്പകര്‍ച്ചകളാണ്. മനുഷ്യന്‍ ഏറെ പുരോഗതിപ്പെടുകയും സുഖങ്ങള്‍ വാങ്ങാനുള്ള ശേഷി കരസ്...

Tuesday, May 6, 2008

ചില പാഴ്‌ക്കിനാവുകള്‍ക്ക് ഉണ്‍‌മയുടെ മുഖമാണെന്ന് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല... അല്ലെങ്കില്‍ എന്റെ കാല്പനീകലോകത്ത് ഇന്നലത്തെ നിലാവത്ത് ഒറ്റയ്‌ക്കു നീ...