മലയാളി ഡോട്ട് കോം

മലയാളി ഓൺലൈൻ | malayaali.com

Tuesday, May 6, 2008

ചില പാഴ്‌ക്കിനാവുകള്‍ക്ക് ഉണ്‍‌മയുടെ മുഖമാണെന്ന് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല... അല്ലെങ്കില്‍ എന്റെ കാല്പനീകലോകത്ത് ഇന്നലത്തെ നിലാവത്ത് ഒറ്റയ്‌ക്കു നീ...