മലയാളി ഡോട്ട് കോം

മലയാളി ഓൺലൈൻ | malayaali.com

Monday, December 5, 2011

ബഷീർ എനിക്കെന്നും പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരനാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ്, ബഷീറിന്റെ ചിത്രം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ നിന്നു പോയതും. ഈ അടുത്ത് വായിച്ച...

Saturday, October 1, 2011