മലയാളി ഡോട്ട് കോം

മലയാളി ഓൺലൈൻ | malayaali.com

Wednesday, May 23, 2007

Tuesday, May 22, 2007

തലേന്ന്... ഒരു വേനല്‍ത്തലേന്ന് ആകാശത്തിന്നടിയില്‍ പിറന്നിടം കൈവിടാനാകാതെ, കടിച്ചുതൂങ്ങിക്കിടന്നു ഒരു മഴക്കാലത്തിലെ ഒടുവിലത്തെ മഴത്തുള്ളി... ...