മലയാളി ഡോട്ട് കോം

മലയാളി ഓൺലൈൻ | malayaali.com

Saturday, July 25, 2015

വിവാദങ്ങളുടെ കളിത്തോഴനെന്ന നാമം തനിക്ക് എത്രത്തോളം ഇണങ്ങുമെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അബ്ദുറബ്...