മലയാളി ഡോട്ട് കോം

മലയാളി ഓൺലൈൻ | malayaali.com

Sunday, October 6, 2019

ദ്വീപിൽ ഇനിയെങ്ങനെ നേരം വെളുക്കും?! പണ്ടുപണ്ടൊരു കൊച്ചു ദ്വീപിൽ കുറച്ചാളുകൾ താമസിച്ചിരുന്നു. അതിലൊരു വീട്ടിൽ ഒരു ചേട്ടൻ ഒറ്റയ്ക്ക് താ...