മലയാളി ഡോട്ട് കോം

മലയാളി ഓൺലൈൻ | malayaali.com

Saturday, April 28, 2007

മഴ പ്രതീക്ഷയാണ്‌....!!! ഇവിടെ..., തളിരണിയുന്ന കനവുകളിലൂടെയൂര്‍ന്നിറങ്ങുന്നത്‌ മഴത്തുള്ളികളല്ല... മറിച്ച്‌..., രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളില്‍ വിങ്ങി...