മലയാളി ഡോട്ട് കോം

മലയാളി ഓൺലൈൻ | malayaali.com

Thursday, February 8, 2007

കലാപത്തിന്റെ മാറില്‍... നഖക്ഷതമേറ്റ മണ്ണിന്റെ ഗന്ധം ചോര ക്കറ പുരണ്ട ഇലകളെ കരിച്ചു വെടിമരുന്നിന്റെ മണമുള്ള കാറ്റ് ജീവനുകള്‍ അപഹരിച്ചു രാവിന്...