മലയാളി ഡോട്ട് കോം

മലയാളി ഓൺലൈൻ | malayaali.com

Monday, September 29, 2008

പുണ്യങ്ങള്‍ പൂത്തുലഞ്ഞ ദിനരാത്രങ്ങള്‍ പെയ്‌തൊഴിഞ്ഞു... സഹനത്തിന്റെ, സാമൂഹ്യബോധത്തിന്റെ വികാര-വിചാര നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ‘പരിച’യുമായി ‘റയ്യാനി’ലൂ...