മലയാളി ഡോട്ട് കോം

മലയാളി ഓൺലൈൻ | malayaali.com

Tuesday, June 24, 2008

ആള്‍ദൈവങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പുകള്‍ മാധ്യമങ്ങളില്‍ നിറഞ്ഞുനില്ക്കുമ്പോള്‍ മതങ്ങളും ദൈവവിശ്വാസവും ചര്‍ച്ചയാവുക സ്വാഭാവികമാണ്. ബുദ്ധിജീവികളുടെ വീക്ഷ...