മലയാളി ഡോട്ട് കോം

മലയാളി ഓൺലൈൻ | malayaali.com

Wednesday, November 6, 2013

ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന സുഖങ്ങൾക്കും സൗകര്യങ്ങള്‍ക്കും പൊലിമ പോരാ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ജീവിതപ്പാച്ചിൽ നടത്തുന്നതിനിടയിലാണീ ദുരന്തജീവിതം കാണുന...

Sunday, September 29, 2013

ലോ കചരിത്രത്തില്‍ നാം വായിക്കുന്നത്, കാലത്തിന്റെ അഗ്നി പരീക്ഷകളെ നെഞ്ചൂക്കോടെ പൊരുതി അതിജീവിക്കുകയും അധ്വാനത്തിലൂടെ ജീവിതം സാക്ഷാത്കരിക്കു...