മലയാളി ഡോട്ട് കോം

മലയാളി ഓൺലൈൻ | malayaali.com

Wednesday, January 2, 2019

പണ്ട്; പർദ്ദ=പ്രാകൃതം. ഇപ്പോൾ പർദ്ധ=നവോത്ഥാനം! വൈരുദ്ധ്യമേ...!


No comments:

Post a Comment