മലയാളി ഡോട്ട് കോം

മലയാളി ഓൺലൈൻ | malayaali.com

Saturday, October 1, 2016

ഓർക്കുക, നമ്മളും വൃദ്ധരാവും

മക്കളെയും പേരമക്കളെയും സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിനിടയിൽ സ്വന്തം മക്കളാൽ അന്യരാക്കപ്പെടുന്ന ഭീകരമായ അവസ്ഥകൾ ഒരു മനുഷ്യനും ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു...

നമ്മുടെ മുടിയും നെരക്കും,
നമ്മുടെ തൊലിയും ചുളിയും,
നമ്മുടെ പ്രായവും വർദ്ധിക്കും,
നമ്മളും വൃദ്ധരാവും.
ഓർക്കുക...


ലോക വൃദ്ധ ദിനം....No comments:

Post a Comment